Analizator komórek Multisizer 4e

Multisizer 4e COULTER COUNTER jest wszechstronnym analizatorem do liczenia i charakteryzowania cząstek. Wykorzystuje Zasadę Coulter’a, aby wykrywać cząstki przechodzące przez obszar wykrywania elektrycznego, bez względu na ich charakter i właściwości optyczne. Multisizer 4e jest doskonałym narzędziem do badania i liczenia szerokiej gamy cząsteczek pochodzenia biologicznego, takich jak: komórki ssaków, bakterii, drożdży, duże skupiska protein, agregaty komórkowe, sferoidy; czy nieorganicznego, takich jak: cząsteczki materiałów ściernych, tonerów, itp. Oprócz mierzenia gęstości cząstek Multisizer 4e określa także ich wielkość. Multisizer 4e umożliwia wykrywanie zmian w objętości komórek, które są ważnym parametrem odzwierciedlającym procesy biologiczne takie jak wzrost, cykle rozwojowe, śmierć komórki, stres osmotyczny, patogeneza czy fagocytoza.

 • Wszechstronny analizator określający liczbę i rozmiar cząstek w zakresie od 0,2 μm do 1600 μm. Jego wysoka rozdzielczość i dokładność sprawiają, że jest idealnym narzędziem do zastosowań przemysłowych i biologicznych oraz w pracach badawczo-rozwojowych.

  • Zasada Coultera® – najdokładniejsza technologia liczenia cząstek, potwierdzona w ponad 6000 publikacji i komunikatów naukowych,
  • Szeroki i dynamiczny zakres pomiarowy: od 0,2 μm do 1600 μm – pozwalający dostosować instrument do bieżących i przyszłych potrzeb pomiarowych,
  • Niesamowita rozdzielczość: aż do 400 kanałów pomiarowych dla jeszcze dokładniejszych pomiarów,
  • Prezentacja rozkładu po ilości, objętości, masie i powierzchni właściwej w trakcie jednego pomiaru i to wszystko bez wpływu właściwości optycznych próbki na pomiar,
  • Zgodność z wymaganiami 21 CFR Part 11.

 • Procesor impulsów cyfrowych (DPP)
  Chroniony patentem procesor impulsów cyfrowych DPP próbkuje sygnały analogowe miliony razy na sekundę, dając informacje nie tylko na temat liczby cząsteczek, ale też ich rozmiaru i objętości. Dzięki temu Multisizer 4e przechwytuje i zachowuje wiele różnych parametrów charakteryzujących dany obiekt przechodzący przez aperturę.

  Maksimum elastyczności w analizie danych
  Dane dotyczące impulsów generowane przez każdą cząstkę są zapisywane i przechowywane. Możliwe jest ponowne uruchomienie danych w dowolnym momencie przy użyciu różnych parametrów analizy oraz ponowne zbadanie impulsów.

  Oprogramowanie proste dla wszystkich
  Procedura konfiguracji pomiaru i raportowania wyników jest prosta zarówno dla początkującego, jak i doświadczonego użytkownika, za sprawą wbudowanego kreatora procedur pomiarowych.
  Można zapisać standardowe metody i procedury operacyjne, aby zapewnić spójność standaryzowanym testom wykonywanym przez dowolnego użytkownika. Ta użyteczność ułatwia udostępnianie oraz wymianę danych i metod we wszystkich działach firmy, a także we współpracujących laboratoriach. 

  Program V-Check
  Zestaw walidacyjny obejmujący dokumentację i wzorce.

 • CechaKorzyść
  Nowa apertura 10 μm                                                         Możliwość mierzenia cząsteczek tak małych jak 0,2 μm przy użyciu nowej 10 μm apertury.
  (Całkowity zakres wielkości: od 0,2 μm do 1600 μm w zależności od zastosowanej apertury)
  Rozmiary apertur od 10 μm do 2 mm  Elastyczność w dostosowaniu instrumentu do bieżących i przyszłych potrzeb                                                             
  Wielokrotny wybór apertur i możliwość nakładania na siebie danych zebranych z różnych apertur Analiza złożonych próbek z szerokim rozkładem wielkości cząstek
  Przeprojektowany system przetwarzania sygnału Zwiększony zakres dynamiczny oraz niższy poziom szumów przy wykrywaniu małych cząstek
  Obsługuje wialki Nalgene™ 5ml Zabezpieczenie cennych próbek
  Automatycznie wykrywa blokady apertury Bezproblemowe użytkowanie
  Wolumetryczna pompa dozująca, kompatybilna z płynami wodnymi i organicznymi Dokładna gęstość cząsteczek nawet w układach nie-wodnych
  Automatyczne procedury i proste kreatory by ułatwić przeprowadzanie badań naukowych Użyteczność dla każdego poziomu umiejętności / doświadczenia
  Procesor impulsów cyfrowych (DPP) Rozszerzone funkcje analizy statystycznej i analizy impulsów do szczegółowego raportowania zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu analizy
  Dostarcza informacji o ilości, objętości, masie i powierzchni rozkładów wielkości w jednym pomiarze Wieloparametryczna analiza każdej mierzonej cząstki
  Wypróbowana technologia oparta na Zasadzie Coulter’a, wykrywająca cząsteczki niezależnie od współczynnika załamania światła, koloru czy ułożenia Możliwość zmierzenia dowolnej cząsteczki, która może być zawieszona w roztworze elektrolitu
  Praca w trybie SOM/SOP oraz pakiet walidacji V-check Spełnienie wymagań Systemów Zapewnienia Jakości
  Wiele poziomów zabezpieczeń Zgodność z normą 21 CFR Part 11
  - Ponad 6000 udokumentowanych odniesień dotyczących Zasady Coulter’a;
  - Dziewięć zatwierdzonych metod przez ASTM;
  - Technologia zdefiniowana Międzynarodową Normą ISO 13319.
  Technologia oparta na wieloletnim doświadczeniu badawczym i sprawdzona w przemyśle
 • Kontrola jakości w przemyśle farmaceutycznym
  • Duże skupiska protein
  • Skuteczność filtracji
  • Monitorowanie i charakteryzacja cząstek w cieczach
  • Monitorowanie bioprocesów
  Kontrola jakości w przemyśle spożywczym
  • Monitorowanie drożdży
  • Aromaty smakowe (emulsje, ekstrakty)
  • Monitorowanie stężenia cząstek
  Kontrola jakości w przemyśle chemicznym
  • Nanocząstki półprzewodnikowe
  • Koloidalne nanocząsteczki metali
  • Tonery
  • Materiały ścierne
  • Kosmetyki
  • Emusje
  • Granulaty
  • Proszki
  Biologia morska
  • Gęstość planktonu
  • Głębokość sedymentacji
  Biologia komórkowa
  • Liczenie komórek
  • Proces wzrostu komórek
  • Proces proliferacji komórek
  • Agregaty komórkowe
  • Monitorowanie sferycznych agregatów komórek macierzystych
  Mikrobiologia
  • Liczenie bakterii
  • Proliferacja bakterii
  • Testowanie substancji antybakteryjnych
 • Zasada Coulter’a

  Podczas służby dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w latach 1940, Wallace H. Coulter opracował technologię liczenia i określania rozmiaru cząstek przy wykorzystaniu pomiarów impedancji (oporności). Technologia została opracowana przede wszystkim do szybkiego zliczania komórek krwi poprzez mierzenie zmian w przewodności elektrycznej, kiedy komórki zawieszone w płynie elektroprzewodzącym przechodziły przez mały otwór.
  Koncepcja ta - znana jako Zasada Coulter’a - jest stosowana od ostatnich siedemdziesięciu pięciu lat przy charakteryzowaniu tysięcy różnych przemysłowych cząstek stałych. Wykorzystanie tej technologii zostało udokumentowane w ponad 6000 publikacji.

  Analizatory Beckmana Coultera, które wykorzystują tę metodę, nazywane są licznikami Coulter’a (COULTER COUNTER®). Leki, pigmenty, wypełniacze, tonery, żywność, materiały ścierne, materiały wybuchowe, glina, minerały, materiały budowlane, materiały powłokowe, metale, materiały filtracyjne i wiele innych rodzajów próbek - wszystkie zostały przeanalizowane z wykorzystaniem Zasady Coulter’a. Metoda ta może być wykorzystywana do pomiaru dowolnych cząstek stałych, które mogą być zawieszone w roztworze elektrolitu. Można mierzyć cząstki tak małe jak 0,2 µm i tak duże jak 1600 µm średnicy.

  Jak to działa?

  W liczniku COULTER’a wykorzystywany jest układ dwóch elektrod zanurzonych w elektrolicie. Jedna elektroda znajduje się wewnątrz apertury, a druga na zewnątrz. Podczas pracy układu (przepływie prądu) w obszarze otworu apertury tworzy się tzw. „Obszar wykrywania” (ang. „sensing zone”). 

  Cząstki zawieszone w elektrolicie mogą być zliczane przez przepuszczanie ich przez otwór apertury. Kiedy cząstka przechodzi przez otwór, objętość elektrolitu równoważna do zanurzonej objętości cząsteczki jest wypierana z obszaru wykrywania. Powoduje to krótkookresową zmianę w impedancji układu. Zmiana ta może być mierzona za pomocą impulsu napięcia lub impulsu natężenia. Wysokość impulsu jest proporcjonalna do objętości wykrywanej cząstki.

  Przez mierzenie liczby impulsów i ich amplitud, można uzyskać informacje o liczbie cząstek i objętości każdej poszczególnej cząstki. Dane dotyczące liczby i objętości cząstek przechodzących przez aperturę można rejestrować elektronicznie i digitalizować. Każdy impuls opisany jest kluczowymi parametrami: wysokość impulsu, szerokość impulsu, znacznik czasu, powierzchnia impulsu itp.

  Zapisane dane mogą być wykorzystane do monitorowania zmian w analizowanej próbce na przestrzeni czasu, takich jak fragmentacja czy agregacja. Na ogół objętość cząstek wyrażana jest w postaci odpowiednika średnicy sfery, co można następnie wykorzystać w celu uzyskania rozkładu wielkości cząstek.

  W nowoczesnych instrumentach Coulter Counter, takich jak Multisizer™ 3 i 4e, precyzyjna kontrola i pomiar ilości cieczy przepływającej przez aperturę umożliwia ustalenie stężenia próbki.

  Coulter Principle Multisizer

  Zazwyczaj mniej niż minutę zajmuje wykonanie typowego pomiaru ilości i wielkości cząstek za pomocą licznika Coulter’a dokonującego pomiarów z częstotliwością 10.000 zliczeń na sekundę.

  Apertury są dostępne w rozmiarach od 10 do 2000 µm (10, 20, 30, 50, 70, 100, 140, 200, 280, 400, 560, 800, 1000, 2000 µm) i mogą być wykorzystane do mierzenia cząstek o wielkości w zakresie od 2 do 80% średnicy nominalnej z dokładnością pomiarów lepszą niż 1%. W związku z tym możliwe jest określanie wielkości cząstek w zakresie od 0,2 do 1600 µm. Na przykład apertura 30 µm może mierzyć cząstki od około 0,6 do 18 µm średnicy. Apertura 140 µm może mierzyć cząstki od około 2,8 do 84 µm średnicy.

  Jeżeli cząstki do zmierzenia obejmują szerszy zakres niż może mierzyć pojedyncza apertura, wtedy można użyć dwóch lub więcej apertur, a wyniki badań mogą być łączone w celu dostarczenia kompletnego rozkładu wielkości cząstek.

  Najwyższa dostępna rozdzielczość w analizie wielkości cząstek

  Liczba impulsów wykrytych w czasie pomiaru jest liczbą mierzonych cząstek, a amplituda impulsu jest proporcjonalna do wielkości cząstek. Ponieważ jest to proces pomiaru pojedynczych cząstek, skutkuje to największą rozdzielczością, jaką można uzyskać w technice charakteryzowania cząstek. Korzyści z tak wysokiej rozdzielczości są wielorakie: możliwość wyświetlania szczegółów rozkładu wielkości cząstek, bardziej drobiazgowe rozróżnienie między wielkościami cząstek i dokładniejsze wartości statystyczne obliczone z rozkładu.

 • Parametr Wartość
  Całkowity zakres wielkości cząstek  Średnica: od 0,2 µm do 1600 µm
  Średnica apertury  Apertury od 10 µm do 2000 µm (średnice nominalne)
  Zakres pracy apertury Standardowy: 2% - 60%
  Rozszerzony: 2% - 80%
  Rozdzielczość Do wyboru przez użytkownika w zakresie do 400 kanałów na zakres pomiarowy
  Ilość kanałów Od 3 do 400 kanałów, z funkcją grupowania.
  Liczba kanałów i zakres mogą być ponownie przetworzone w razie potrzeby
  Roztwory elektrolitów Odpowiednie do zastosowania z Multisizerem 4e są wszystkie wodne i niewodne roztwory elektrolitów zalecane do stosowania ze szklanymi aperturami. Elektrolity powinny być kompatybilne ze szkłem, fluoropolimerami, fluoroelastomerami i stalą nierdzewną
  Procesor impulsów cyfrowych              Chroniona patentem szybka cyfryzacja sygnału
  Dane dotyczące impulsów               Sygnatura czasowa dla 525,000 impulsów w czasie 1 analizy
  Dane o rozkładzie wielkości

  Rozkład wielkości cząstek po ilości, objętości i powierzchni:
  - ilość,
  - ilość %,
  - ilość/ml,
  - objętość,
  - objętość %,
  - objętość/ml,
  - powierzchnia,
  - powierzchnia %,
  - powierzchnia/ml.

  Dane o rozkładzie impulsów Rozkład impulsów: czas, sekwencja, szerokość dla:
  - wysokość / średnica impulsu,
  - wysokość / objętość impulsu,
  - wysokość/ napięcie impulsu,
  - szerokość impulsu,
  - powierzchnia impulsu,
  - przeciętna wysokość / przeciętna średnica impulsu,
  - przeciętna wysokość / przeciętna objętość impulsu,
  - przeciętna szerokość impulsu.
  Rozkład ilościowy przez szerokość.
  Liniowość ± 1% dla średnicy
  ± 3% dla objętości
  Tryb zliczania wartości całkowitych          Do 500,000 zliczeń
  Tryb zliczania wartości modalnych Do 100,000 zliczeń
  Tryb objętościowy Od 50 µl do 2000 µl
  Objętościowa dokładność pompy Więcej niż 99,5%
  Zgodność z przepisami Oprogramowanie zapewnia zgodność z 21 CFR Part 11
  Rozmiary, waga i moc (wyłączając komputer) Waga bez opakowania: 45 kg
  Szerokość: 64 cm
  Głębokość: 61 cm
  Wysokość: 51 cm
  Napięcie wejściowe mieszczące się w zakresach: 100 - 120 VAC; 230 - 240 VAC ± 10%; jednofazowe
  Zgodność z dyrektywą RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Tak
 • W ZESTAWIE

  Numer katalogowyOpis
   B23005  Analizator Multisizer 4e z aperturą 100 µm
   8546719  Elektrolit Isoton II, 20L
   8546930  Roztwór czyszczący, Coulter Clenz, 5L
   6602798  Wzorzec lateksowy L20, o wartości nominalnej 20 um, (NIST), 1 x 15 mL
   6602796  Wzorzec lateksowy L10, o wartości nominalnej 10 um, (NIST), 1 x 15 mL
   A35473  Kuwety z przykrywkami, 200 fiolek i nakrętek (25mL)
Więcej w tej kategorii: « Vi-CELL XR