beckmann beckmann beckmann
ZARZĄD
Przemysław Pestka
Prezes zarządu
tel.: 509 267 197
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wawrzyniec Pestka
Wiceprezes zarządu
tel.: 501 618 819
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURO

ITS SCIENCE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Poświętne 25B
26-670 Pionki
tel./fax: +48 48 612 71 65
tel.: +48 573 065 595
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Danuta Molęda
Asystent ds. Administracji i Przetargów
tel.: +48 48 612 71 65
tel.: +48 573 065 595
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Maj
Kierownik biura
tel.: +48 48 612 71 65
tel.: +48 573 065 595
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Pestka
Specjalista ds. Marketingu
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
tel.: 534 990 477
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DZIAŁ HANDLOWY

Tomasz Żurawski
Specjalista ds. liczników cząstek
tel.: 577 993 883
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Pestka
Przedstawiciel handlowy
Odkurzacze przemysłowe Delfin
Systemy filtrująco-odpylające Airbravo
tel.: 501 794 076
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przemysław Pestka
Specjalista ds. analizy wielkości cząstek
tel.: 509 267 197
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wawrzyniec Pestka
Specjalista ds. analizy TOC i liczenia cząstek w cieczach
tel.: 501 618 819
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karina Wołos
Specjalista ds. analiz biotechnologicznych
tel.: 790 343 890
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DZIAŁ WSPARCIA TECHNICZNEGO

Emil Bajson
Szef Działu Wsparcia Technicznego
tel.: 509 407 197
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 

Jarosław Sarnowski
Główny Inżynier
tel.: 501 794 086
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcin Okulski
Inżynier serwisu
tel.: 577 399 113
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Formularz kontaktowy

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, bądź chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat oferowanych przez nas produktów i usług, gorąco zachęcamy do skontaktowania się z nami telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem poniższego formularza. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ITS SCIENCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., Poświętne 25 B, 26-670 Pionki.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  a. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;

  b. Realizacji umów zawartych z kontrahentami;

  c. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonych w treści zgody.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ITS SCIENCE Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest ITS SCIENCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., Poświętne 25 B, 26-670 Pionki.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  · dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  · osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

  · osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

  · dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  · dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

  · osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  · przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

  · Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

  · osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  · przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

  · przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  · zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

  · przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ITS SCIENCE Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com